وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : ابلاغ آيين نامه و فلوچارت فرآيند اعزام اعضاي هيئت علمي به فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور
دوشنبه، 20 دی 1395 - 15:20 کد خبر:10403

دكتر بهزاد شريف مخمل زاده معاون توسعه پژوهش و فنآوري دانشگاه از ابلاغ آيين نامه و فلوچارت فرآيند اعزام اعضاي هيئت علمي به فرصت هاي مطالعاتي خارج كشور خبر داد و بيان داشت: رشد علمي در دانشگاه زماني صورت مي گيرد كه اعضاء هيئت علمي با مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي دنيا باعث ارتقاء توانايي هاي پژوهشي بشوند.

 

وي تصريح كرد: با مشاركت در پروژه هاي بين المللي مي توان علاوه بر بهينه نمودن ارتقاء نمايه مقالات و افزايش ارجاع به مقالات، دانش و تكنولوژي را كسب و در دانشگاه مستقر كرد.

 

مخمل زاده بيان داشت:  به همين منظور درصدد تلاش براي اعزام اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز براي استفاده از اين فرصت هاي مطالعاتي برآمديم.

 

وي با بيان اينكه در اين خصوص دو پيشنهاد وجود داشت، اظهار كرد: با طرح افزايش سقف پرداختي به اعضاء هيئت علمي براي استفاده از اين فرصت هاي تحقيقاتي، گامي در اين راستا برداشته شد، همچنين با توجه به اينكه معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري در اين خصوص فرصت هايي را ايجاد كرده و از برخي از رشته ها و موضوعات خاص كه به عنوان اولويت پژوهشي در كشور مطرح هستند، حمايت مالي مي كند، دانشمندان برتر در دانشگاههاي برتر دنيا را شناسايي و زمينه را براي استفاده از اين فرصت هاي تحقيقاتي فراهم كرده است.

 

اين عضو هيئت علمي دانشگاه عنوان داشت: به همين منظور نيز سهميه اي براي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اختصاص داده شده است كه اطلاع رساني لازم انجام و پس از اعلام علاقمندي افراد، ارزيابي صورت خواهد گرفت و نتيجه به معاونت علمي –فنأوري رياست جمهوري اعلام خواهد شد تا بتوان از اين فرصت ايجاد شده به نحو مطلوب بهره برد.

 

مخمل زاده بيان كرد: همچنين معاونت توسعه پژوهش و فنآوري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با همكاري مديريت روابط بين الملل دانشگاه نيز درصدد شناسايي دانشمندان برتر مشغول به فعاليت در دانشگاههاي دنيا مي باشد تا با اخذ ظرفيت و سهميه از دانشگاههاي شناسايي شده امكان آموزش و استفاده اعضاء هيئت علمي دانشگاه را در فرصت هاي تحقيقاتي كه از اولويت هاي دانشگاه محسوب مي شود را فراهم كند.

 

وي خاطر نشان كرد: استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي مي تواننداز اين دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نمايند.

 

سرپرست معاونت توسعه پژوهش و فنآوري دانشگاه، رشته هاي پزشكي بازساختي، سلول هاي بنيادي، زيست فنآوري و تحقيقات علوم باليني را از اولويت هاي پژوهشي دانست.