وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : زنده ياد سكينه بوحمدان
دوشنبه، 2 اسفند 1395 - 12:24 کد خبر:10826

تقديم به آنهايي كه مي روند اما هميشه نشاني از خودشان باقي مي گذارند؛

آنان كه رفتنشان آغاز راهيست براي ديگران، شايسته تقديرند

 

ماجراي اهداي عضو، ماجراي عاشقي است؛ داستان قرب الهي است؛ سرگذشت خانواده هاي ايثارگري است كه با گذشتن از اعضاي كالبد عزيزانشان، نااميدي مطلق هم نوعان نيازمند به عضوشان را به لحظاتي سرشار از اميد و اعتقاد تبديل مي كنند و شادي وصف ناپذير اين درماندگان را به نظاره مي نشينند... و الحـق كه چه دشوار است اين تصميم، چه مصمــم است اين اراده ي وصف ناپذير و چه آزمون الهي غريبي را با سربلندي پشت سر مي گذارند؛ گويي در آن لحظات عجيب، در اوج وصلند و ميتوان فرياد انالحق را از ذره ذره ي وجودشان شنيد.