وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : مديريت بهينه تجهيزات پزشكي، راهكاري جهت ارائه مطلوب تر خدمات بهداشتي و درماني
دوشنبه، 19 تیر 1396 - 10:52 کد خبر:11831

مديريت بهينه تجهيزات پزشكي تاثير بسزايي در كاهش و كنترل هزينه هاي سرمايه اي و ارائه مطلوب تر خدمات بهداشتي و درماني ايفا مي كند.

استفاده از تجارب ساير دانشگاههايي كه داراي سوابق موفق و الگوي مشخص در مديريت تجهيزات بوده اند مي طلبد كه از لحاظ ساختار خريد، كنترل، نگهداري، آموزش و توزيع مورد بررسي قرار گيرد و سامان دهي لازم صورت پذيرد.

تنوع روز افزون بازار تجهيزات و افزايش تقاضا و انتظارات پزشكان و بيماران براي انتخاب و به كارگيري فناوري هاي جديد منجر به افزايش لجام گيستخته خدمات سلامت به ويژه در بخش درمان شده است.

فراهم آوري شرايطي براي شناسنامه دار نمودن و اصول صحيح نگهداري تجهيزات و گاهاً آموزش استفاده از وسايل و دوره گارانتي باعث پايداري منابع و كاهش هزينه هاي بعدي را به هم دارد. لذا استفاده از نرم افزارهاي مديريت تجهيزات پزشكي مي تواند در اين راستا با تعامل كارشناسان مهندسي پزشكي واحدهاي محيطي در تحقق اهداف دانشگاه و ساماندهي تجهيزات كمك شاياني نمايد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در راستاي تهيه و تامين تجهيزات پزشكي سرمايه اي براي بيمارستان هاي در شرف راه اندازي و تكميل چرخه رفع نيازهاي درماني و تجهيزاتي بيمارستان ها و واحدهاي مختلف گام برمي دارد. مديريت تجهيزات پزشكي در راستاي همين سياستها با رويكرد جديد با شناسنامه دار نمودن تجهيزات موجود و ثبت در سامانه ي مربوطه نسبت به پيگيري دوره گارانتي و ساماندهي كلي منابع تجهيزاتي حركت رو به رشد را آغاز نموده است.

اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه كارشناسان مهندسي پزشكي در واحدهاي مربوطه مي طلبد كه با بها دادن به نيروهاي موجود و جذب نيروهاي جديد، بازبيني روند موجود درچرخه خريد و نظارت بر اجراي آن از اهداف مدنظر مديريت تجهيزات پزشكي مي باشد تا علاوه بر كنترل منابع تجهيزاتي دانشگاه، صدور فعاليت شركت هاي بومي شاغل در استان در حوزه ي تجهيزات و ارائه ي اطلاعات تجهيزات سرمايه اي از كل استان خوزستان در خارج از حوزه دانشگاهي طرح ريزي گردد.

 

مهندس عبدالحسين بيگدلي

مدير تجهيزات پزشكي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز