وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : جايگاه اقتصاد مقاومتي و اقتصاد سلامت در مديريت شبكه هاي بهداشت و درمان
شنبه، 8 مهر 1396 - 14:10 کد خبر:12329

علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است كه امروزه از مرزهاي سنتي خود، پا را فراتر گذاشته و به قلمرو ساير رشته ها وبخش ها وارد شده است.

در حال حاضر در جغرافياي دانش، علم اقتصاد به امپراطوري بزرگ و در حال گسترش بدل شده است كه قلمرو خود را تا گستره مسايل و موضوعات متعدد ومتنوعي بسط داده است كه بخش سلامت نيز از اين قاعده مثتثني نيست.امروزه موفقيت در راهبري و هدايت برنامه ها و طرح هاي بهداشتي و درماني در گرو برنامه ريزي اقتصادي مناسب مي باشد. تغييرات اپيدميولوژيك، دموگرافيك، سبك زندگي، پيشرفت تكنولوژي و اختراع سيستم هاي نوين پزشكي، از يك سو منجر به افزايش هزينه هاي سلامت گرديده و از سوئي ديگر متوليان وكارگزاران سلامت را در مورد افزايش سهم سلامت از بودجه كل كشور به تكاپو انداخته است.

منابع محدود وخواسته ها وانتظارات نامحدود در نظام سلامت، سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان را با چالش ها و مسائل متعددي مواجه نموده است كه اين موضوع، در سالهاي اخير گشوده شدن دريچه اي بنام اقتصاد سلامت در بهداشت ودرمان را به دنبال داشته است.


ماهيت اقتصاد سلامت اين است كه گزينه ها وشقوق مختلف اجراي برنامه ها وپروژه ها را بر مبناي"  هزينه – منفعت " و" هزينه – اثر بخشي " ارائه مي كند و با بررسي هزينه ها و نتايج ، مناسب ترين و بهينه ترين راهكار را پيشنهاد مي دهد. حال با توجه به دستورات و تاكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در توجه به اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در جهت به حداقل رساندن تهديدات، با گذشت 6 ماه از سال 1396 عملكرد مديران عملياتي در اين زمينه چگونه بوده است؟ شبكه هاي بهداشت ودرمان، مراكز بهداشت و بيمارستانها در اين خصوص چه دستاوردهايي داشته اند؟ و آيا تنها راه علاج و بهبود وضعيت سلامت مردم اجراي طرح تحول نظام سلامت با تخصيص منابع نامحدود وهزينه هاي بدون ارزيابي وتحليل اقتصادي است؟


براي پاسخ به سئوالات پيشگفت، ارزيابي و تحليل عملكرد اقتصادي و مالي واحدها و مديران، گواه عيني و شاهد مناسبي است و بررسي منابع مصرف شده حاكي از آن است كه مديران نظام شبكه در شهرستان ها بايد به اين مهم توجه ويژه اي داشته باشند.

واضح و مبرهن است كه خدمات مورد نياز آحاد جامعه بايد تامين گردد و شاخصهاي سلامت ارتقاء يابند اما واقعيت اين است كه منابع دولت، كفايت لازم را براي توسعه كامل خدمات ندارد و مي بايست با عملي نمودن شعار "اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل" منابع موجود را به اولويت هاي اصلي و حياتي جامعه اختصاص داد.

وظيفه خطير و مهم مديران شبكه هاي بهداشت و درمان، مراكز بهداشت و بيمارستان ها در زمينه نحوه هزينه كرد و مصرف منابع اين است كه در خصوص نيازسنجي واقعي، تامين و نگاهداشت منابع انساني، مالي و فيزيكي داراي برنامه ريزي و نظارت مستمر باشند.شبكه هاي بهداشت ودرمان در برنامه ريزي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، اقتصاد سلامت و توجه به ابعاد عملي آن سهم عمده اي دارند. از جمله مصداق هاي آن مي توان به استفاده بهينه از نيروي انساني، خريد تجهيزات، داروها وملزومات با كيفيت و مبتني بر واقعيت، صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي، ساماندهي ناوگان حمل ونقل، نظارت برهزينه و درآمدهاي واحدهاي تابعه واجراي موفق پروژه هاي عمراني اشاره داشت.


در پايان تاكيد مي گردد كه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري وسياست هاي كلي نظام سلامت، تغيير در نگرش، افزايش دانش و مهارت مديران در زمينه مسائل اقتصادي حوزه سلامت لازم و ضروري است و اميد است به منظور مديريت بهينه و فراهم نمودن بستر مناسب خدمت، مديران محترم در سطح شهرستان ها در نيمه دوم سال جاري با تكيه بر شيوه هاي علمي تخصيص منابع، ارتقاء بهره وري، برقراري عدالت و ارزيابي اقتصادي به دستيابي به هدف هايي كه همان تامين، حفظ و ارتقاءسلامت آحاد جامعه است،كمك شاياني نمايند.
 
دكتر نايب فدايي
معاون اجرايي مركز بهداشت استان خوزستان و
عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اهواز