وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : دكتر معزي: ارزيابي عملكرد مديران يكي از اولويتهاي مديريت بازرسي دانشگاه مي باشد
شنبه، 27 آبان 1396 - 14:20 کد خبر:12829

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دكتر ميثم معزي سرپرست مديريت بازرسي و ارزيابي عملكرد دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت:پايش و ارزيابي عملكرد مديران حوزه هاي مختلف دانشگاه، يكي از اولويتهاي اين مديريت مي باشد

مد يراداره بازرسي و پاسخگويي به شكايات، در جلسه كارشناسان مديريت بازرسي با اشاره به اهميت حقوق شهروندي وتكريم ارباب رجوع افزود: براي صيانت از حقوق شهروندي و همچنين تكريم آحاد مردمي  كه براي دريافت بسته خدمتي به مراكز بهداشتي درماني مراجعه مي نمايند، بر اساس شاخص ها و دستورالعمل هاي موجود، ارزيابي عملكرد مديران بزودي انجام خواهد شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در پايان اذعان داشتگر اقدامات و خدمات رساني مديران در واحدهاي مختلف توام با نظارت، پايش و پيگيري مستمر باشد، نيتجه كار زودتر متجلي مي شود و به همين دليل اگر خدمت رساني به مردم  عميق تر و هدفدار باشد، قشر مستضعف، محروم و محتاج جامعه رضايتمند و خوشنود خواهند شد و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت باعث ارتقا دانشگاه و نهايتا كار، خداپسندانه و ماندگار مي گردد.