وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : اعضاي دانشجويي شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي تعيين شدند
سه شنبه، 17 بهمن 1396 - 15:27 کد خبر:13344

دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 جلسه تعيين اعضاي دانشجويي عضو شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي در دفتر مديريت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز برگزار شد.

در اين جلسه با راي نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه، عليرضا رحمانيان كوشككي دبير انجمن علمي دانشجويي دانشكده دندانپزشكي و اسماعيل حاتمي دبير انجمن علمي دانشكده بهداشت به عنوان دو عضو دانشجويي شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي انتخاب شدند.

گفتني است شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از معاون پژوهشي، معاون آموزشي، معاون فرهنگي دانشجويي، يك عضو هيئت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه، مدير فرهنگي و فوق برنامه، كارشناس مسئول انجمن هاي علمي دانشجويي و دو عضو دانشجويي از دبيران اين انجمن‌ها مي باشد.

سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي كشور در چهارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه و نظارت و ارزيابي فعاليت كميته هاي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها بخشي از وظايف شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي مي باشد.

همچنين رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر در احكام صادره شوراي نظارت دانشگاه ها و مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالي آن ها، تعيين ميزان و چگونگي حمايت مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از همايش هاي كشوري و نشست هاي علمي انجمن ها، اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن هاي علمي دانشجويي با انجمن هاي علمي استادان، پژوهشگران و انجمن هاي علمي متناظر يا مشابه آن در كشورهاي ديگر و تدوين و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه از ديگر وظايف شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي مي باشد.