وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري نشست دبيران كميته هاي اخلاق حرفه اي بيمارستانهاي اهواز
شنبه، 21 بهمن 1396 - 03:05 کد خبر:13357

روز چهار شنبه 11 بهمن ماه 96، نشست دبيران كميته هاي اخلاق حرفه اي بيمارستانهاي آموزشي و غير آموزشي در راستاي اعتلاي اخلاق حرفه اي حوزه دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سالن اجتماعات دانشكده بهداشت برگزار شد.

مدير گروه آموزشي اخلاق پزشكي دانشگاه در جمع دبيران كميته هاي اخلاق بيمارستاني با اشاره به فضاي امن و اخلاقي تاكيد كرد: فضاي امن و اخلاقي پيش شرط لازم جهت خدمات رساني مطلوب در بيمارستانها است.

طي اين نشست مدير گروه آموزشي اخلاق پزشكي دانشگاه بر اهميت اجراي سنجه هاي اعتباربخشي مرتبط با اخلاق تاكيد كرد و اذعان داشت: پيش شرط لازم براي خدمات رساني مطلوب در بيمارستانها، وجود فضاي امن و اخلاقي هم براي كاركنان و هم براي بيماران است و كرامت انساني افراد فارغ از بيمار بودن آنها بايد همواره مدنظر و مورد احترام قرار گيرد.

 

دكتر فرخنده جمشيدي افزود: رعايت حقوق همكاران در بيمارستان، مي بايست اولويت اول باشدچرا كه تا زماني كه حقوق تيم درمانگر بطور شايسته رعايت و رضايت خاطر آنها جلب نشود، خدمت رساني مطلوب و جلب رضايت بيماران امكان پذير نخواهد بود. در واقع كميته اخلاق بيمارستان مسئوليت دارد هر آنچه روند خدمات رساني مطلوب را خدشه دار و مختل مي سازد، بررسي و از طريق طرح در جلسات كميته، حل و رفع نمايد. 

 

اين عضو هيات علمي گروه پزشكي قانوني و مسموميت ها اضافه كرد: علاوه بر اين ضرورت دارد،ايده ها، تجربيات مثبت و الگوهاي موفق در اين حوزه، برجسته شود و در اختيار تمامي بيمارستانهاي استان قرار گيرد. چرا كه قطعا به گسترش اين ديدگاه و اثرات مثبت آن مي انجامد. 

گفتني است طي اين نشست، از اقدامات انجام شده در تمامي بيمارستانهاي واقع در حوزه جغرافيايي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور با اهداي لوح سپاس، تقدير بعمل آمد و بيمارستانهاي گلستان، طالقاني و رازي اهواز بعنوان الگوي برتر به تشريح اقدامات انجام شده و طرح موانع موجود پرداختند.