وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : برگزاري اردوي جهادي توسط كانون فعاليت هاي جهادي در اسفندماه 96
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 15:11 کد خبر:13381

كارگروه اردوهاي جهادي به منظور برگزاري اردوي جهادي توسط كانون دانشجويي فعاليت هاي جهادي كه قرار است در اسفندماه برگزار شود، تشكيل شد.

بنا به برنامه ريزي انجام شده كانون فعاليت هاي جهادي، اردوي جهادي ۱۰ روزه اي در اسفندماه سالجاري از  ۱۹ لغايت ۲۸ اسفندماه در منطقه سوسنگرد برگزار خواهد شد.

محمدكاظم ميرابي زاده، دبير كانون فعاليت هاي جهادي دانشگاه در كارگروه فعاليت هاي جهادي كه دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در دفتر معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد، گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده اين اردوي جهادي در زمينه هاي دندانپزشكي، پزشكي، بهداشتي، فرهنگي و ... ارائه خدمت خواهد نمود.

تمامي اقدامات دندانپزشكي، ده گردشي در روستاها به منظور غربالگري توسط پزشكان عمومي، استقرار پزشكان متخصص، برپايي غرفه هاي فرهنگي و پاسخ به مسائل شرعي و ... از جمله برنامه هاي اين اردو مي باشد.