وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : پانزدهمين كميته دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي ستاد تحول سلامت دانشگاه علوم پزشكي اهواز برگزار شد
سه شنبه، 18 دی 1397 - 00:57 کد خبر:15061

به گزارش روابط عمومي معاونت غذاو دارو اهواز پانزدهمين كميته دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با حضور رئيس دانشگاه و اعضاء هيئت رئيسه با محوريت ارزيابي دور دوم عملكرد بيمارستان آموزشي ابوذر و بيمارستان سلامت اهواز در سالن اجتماعات حوزه رياست دانشگاه برگزار شد.

 

طي اين جلسه ابتدا مسئول دارويي بيمارستان و مسئول تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي مذكور گزارشي از مداخلات و اقدامات انجام گرفته كه افزايش بهره برداري از منابع و بهبود فضاي فيزيكي نگهداري و توزيع دارو را در پي داشت ارائه شد.


اجراي پروتكل هاي دارويي ابلاغي، بهبود و ارتقاء فرآيند توزيع و ارتقاء‌ استانداردهاي نگهداري و توزيع دارو و ملزومات مصرفي پزشكي، كاهش در هزينه كرد منابع مالي دارو در مقايسه با سال گذشته در بيمارستان ابوذر، ثبت شناسنامه، تعميرات و… تجهيزات پزشكي در سامانه مديريت سطح نگهداشت تجهيزات پزشكي از جمله مهمترين موارد مطروحه در اين جلسه بوده است.

در ادامه نمايندگان معاونت هاي غذا و دارو، درمان، توسعه مديريت و منابع دانشگاه گزارشاتي از وضعيت ارائه خدمات دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي، هزينه كرد منابع و مطالبات شركتهاي توزيع كننده اقلام مذكور و همچنين راهكاري هايي براي ارتقاء و بهبود عملكرد ارائه دادند.

 

دكتر كوتي مدير گروه داروسازي باليني دانشكده داروسازي نيز ضمن برشمردن فعاليت هاي پژوهشي در بيمارستان ابوذر اهواز بر محوري بودن فعاليت هاي پژوهشي در آسيب شناسي و يافتن راهكارهاي مناسب تاكيد كرد.

در پايان‌ دكتر نظري، رئيس دانشگاه با توجه به گزارشات ارائه شده ضمن برشمردن مواردي كه نيازمند توجه ويژه است، بر آسيب شناسي علل وقوع نقاط ضعف و ارائه راهكاري موثر و مداخلات جهت رفع و كاهش نقاط صعف با تعامل و همكاري معاونت هاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش تاكيد كرد.