جمعه 19 بهمن 1397
تعداد بازدید: 1

بررسي و پايش ستادي معاونت بهداشت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان اميديه

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت ودرمان اميديه، يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه سال 1397 دكتر حسين زاده معاونت بهداشت دانشگاه ورئيس مركز بهداشت استان به همراه معاونين فني واجرايي، مديران وكارشناسان بهداشت دانشگاه به منظور بررسي پايش وتحليل شاخص هاي فني، ارزيابي عملكرد سامانه سيب و رفع نواقص احتمالي از اين شبكه بازديد به عمل آوردند.

مهدي آبديده مدير شبكه بهداشت ودرمان اميديه ضمن خير مقدم از تشريف فرمايي دكتر حسين زاده معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت استان، دكترضيغمي مدير فني معاونت بهداشت دانشگاه، دكتر فرج زاده مدير اجرايي معاونت دانشگاه وهيات همراه در خصوص اقدامات انجام شده در شبكه بهداشت ودرمان اميديه برگزار شد،گفت : ما اميدواريم با پشتيباني مسئولين شهرستاني ودانشگاهي بتوانيم استاندارد هاي مطلوب بهداشتي را درمراكز وخانه هاي بهداشتي خود به اجرا گذاشته  وبه نحو احسن به سود مردم به آمار بهداشتي مناسبي در تمام زمينه هابرسيم .

سپس دكتر حسين زاده در جلسه پاياني پسخوراند پايش كه در سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار شد اظهار داشت : هدف ازاين پايش ها نظارت برنحوه ارائه خدمات وبسته هاي خدمتي به گروه هاي مختلف آماري جامعه است . بررسي شاخص هاي بهداشتي وفني به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم محترم شهرستان اميديه مي باشد .

وي درادامه افزود : توصيه مي كنم كه همكارانم فرآيند آموزش را تقويت نموده ومدام درحال آموزش و وتقويت آموزش خود باشند .

معاون بهداشت دانشگاه در پايان اظهار داشت : اقدامات صورت گرفنه در شبكه بهداشت و درمان اميديه بيانگر تلاش بي وقفه مدير شبكه بهداشت درمان ، رئيس مركز بهداشت ، پزشكان روستائي ، كارشناسان ستادي وبخصوص بهورزان عزيزي كه در خط مقدم اين جبهه قرار گرفته اند را مثبت ورضايت بخش قلمداد نمود . طراحی و پیاده سازی: راد رایانه