سه شنبه 10 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 20

آموزش قوانين و آشنايي با حقوق پزشكي

آموزش قوانين و آشنايي با حقوق پزشكي علاوه بر كاهش قصورات گروه پزشكي، رعايت حقوق شهروندي را نيز در پي خواهد داشت. اگر نگاهي به آمار پرونده هاي مطرح در دادگستري هاي كشور بيندازيم به وضوح مي توان سير صعودي شكايات عليه گروه پزشكي  را مشاهده كرد.

 

اين موضوع از دو جنبه قابل تامل است:


 اول اينكه خوشبختانه مردم به حقوق خود آگاهي بيشتري پيدا كردند و در حوزه پزشكي نيز مطالبه گر هستند.
 دوم؛ اينكه متاسفانه بخش قابل توجهي از شكايات به نگاه خيرخواهانه و توام با حس نوع دوستي و بدون غرض گروه پزشكي توجه ننموده و عليه اين حرفه با قصد انتقام جويي مطرح مي شود  و با اين عمل زمينه بي انگيزه كردن آنان را فراهم مي آورند.


 اين مهم مي تواند آسيب هاي جدي از جمله برتري قانون نسبت به وجدان را در گروه پزشكي در پي داشته باشد.يك عمل جراحي، مسئوليت بالايي را متوجه پزشك مي كند كه اگر پزشك بين وجدان خود و عواقب ناشي از خطاي پزشكي مردد شود و خود را در راهروهاي دادگاه يا جلسات رسيدگي نظام پزشكي سرگردان ببيند وجدانش را كنار بزند و براي خودش دردسر نتراشد عواقبي جبران ناپذير و خسارتي غير قابل اثبات مي تواند داشته باشد  اما عمده ي پزشكان در چنين وضعيتي  به نداي وجدان خويش پاسخ مثبت داده و اين مسئوليت را به جان مي خرند و خود را براي پاسخ گويي احتمالي آماده  مي كنند.


از سويي ديگر زندگي حرفه اي نيز داراي قوانين و مقرراتي است كه همه صاحبان حرفه ملزم به رعايت آنند و آگاهي كامل از اين قوانين مي تواند مانع افتادن  در مسير پرپيچ و خم مراجع قضايي و انتظامي شود و اين مهم جز با آموزش تحقق پيدا نخواهد كرد. آموزش قوانين و آشنايي با حقوق پزشكي علاوه بر كاهش قصورات گروه پزشكي، رعايت حقوق شهروندي را نيز در پي خواهد داشت. از جمله مواردي  كه منجر به ايجاد بدبيني و سوء ظن در بين بيماران و همراهان آنان در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني فارغ از خصوصي و دولتي مي گردد عدم آشنايي آنان از قوانين و مقررات مراكز درماني و وظايف گره پزشكي مي باشد.

 

اگر گيرندگان خدمت در ابتدا از حقوق خود آگاهي داشته باشند خواهند دانست كه در برابر هر حقي، تكليفي نيز تعريف شده است يعني براي محقق شدن حقوق بيمار در ابتدا مي بايست مقررات مراكز درماني رعايت گردد. وقتي اين دو اصل در كنار هم رعايت شوند مي توان گفت بخشي از حقوق شهروندي رعايت شد و وقتي حقوق بيمار و مقررات مراكز بهداشتي و درماني در كنار هم رعايت گردند نظم خاصي بر محيط درمان حاكم مي گردد و علي الاصول  نتيجه ي طبيعي اين نظم، آرامش كاركنان و  تكريم ارباب رجوع است.


در زندگي حقوقي نيز اين اصل پذيرفته شده است كه وقتي اعضاي جامعه از حقوق خود آگاه باشند قبل از آنكه حق خود را مطالبه كنند به حقوق هم نوعان خود احترام مي گذارند و مصداق اين موضوع در جامعه پزشكي و شكايت از گروه پزشكي مي تواند اين باشد كه هرچه حقوق بيمار و مقررات بيمارستان  ها و مراكز درماني اطلاع رساني و آموزش داده شود آمار شكايات كاهش خواهد يافت دليل اين ادعا تحقيقي است كه در يكي از استان هاي كشور انجام شده و در فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي كشور نيز چاپ و منتشر شد.

 

در اين تحقيق كه در بين سال هاي 1388 تا 1392 صورت گرفت يكي از موارد بررسي شده سواد شاكيان بوده كه جالب توجه آنكه از تعداد پرونده هاي برسي شده 67 درصد داراي سواد ابتدايي و راهنمايي بودند و تنها 14 درصد از اين افراد تحصيلات دانشگاهي داشتند كه پرونده هاي آنان منتج به برائت مشتكي عنه شد. مقصود آنكه اين گروه يا توانايي مطالعه حقوق بيمار و  قوانين بيمارستان را نداشته يا سطح آموزش در حدي نبوده كه متوجه اين مقررات شوند و ديگر آنكه اهميت آموزش گروه پزشكي در زمينه حقوق پزشكي و ديگر قوانين مخصوصاً پزشكان محترم بسيار بيشتر از گيرندگان خدمت مي باشد چرا كه در تحقيق موصوف يكي از دلايل اصلي افزايش تعداد شكايت ها در پزشكي قانوني از گروه پزشكي، عدم آگاهي صاحبان اين حرفه از مسائل حقوقي و مقررات حاكم بر حرفه پزشكي و مسئوليت اين گروه درقبال بيماران مي باشد پس مي طلبد با برگزاري كارگاه هاي آموزشي مستمر توسط كارشناسان حقوقي براي كاركنان مخصوصاً گروه درماني و بررسي علل شكايات از اين حرفه علاوه بر كاهش پرونده هاي مطروحه عليه آنان، زمينه كاهش قصورات پزشكي را نيز فراهم آورد.


اميدواريم با نهادينه شدن آموزش هاي حقوقي لازم براي همه ي آحاد جامعه، جامعه پذيري اعضاي جامعه گسترش پيدا كند، قانونمندي رشد يابد و سلامت رواني جامعه روز به روز بهبود پيدا كند.

 

 

محمد سروستاني

كارشناس حقوقي شبكه بهداشت و درمان شهرستان باغملك و مدرس دانشگاه 

 


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه