سه شنبه 30 مهر 1398
تعداد بازدید: 177

نقش تشكل های مردمی در ارتقا سلامت، كیفیت زندگی و منزلت سالمندان

کارشناس سلامت سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه، بر نقش تشکل های مردمی در ارتقا سلامت، کیفیت زندگی و منزلت سالمندان تاکید کرد.

کارشناس سلامت سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه، بر نقش تشکل های مردمی در ارتقا سلامت، کیفیت زندگی و منزلت سالمندان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، فریبا دباغ زاده در نشست آموزشی با عنوان نقش تشکل های مردمی در ارتقا سلامت، کیفیت زندگی و منزلت سالمندان، اظهار داشت: افزایش امید به زندگی دست آورد مثبت توسعه اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های نظام سلامت در سطح جهان و کشور ما است، در برنامه ششم توسعه، اولین هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش امید زندگی است و پیامد طبیعی افزایش امید زندگی، سالخوردگي و سالمندی جمعیت است.

وی ادامه داد: بر اساس سرشماری 1395 از جمعیت 79 میلیونی کشور 7414091 نفر یعنی 9.28 درصد سالمند هستند و با توجه به نرخ رشـد جمعیت سـالمندان کشـور (سه و چهار دهم درصد سـالانه)، پیش بینـی می شـود تا سال 1430 جمعیـت  60 سـال و بالاتر به حـدود  28 میلیون نفر افزایـش یابـد کـه نزدیـک بـه حـدود  30درصـد از کل جمعیـت خواهـد بـود.

کارشناس سلامت سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه گفت: شعار امسال روز جهانی سالمند، فرصت های برابر برای تمام سنین است که تاکیدی بر اینکه تمامی سالمندان با هر سطح از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامتی و ... می بایست این امکان را داشته باشند که بصورت فعال در جامعه بمانند و در تدوين و اجراي سياست هايی که راحتی و سلامتی آنان را به طـور مستقيم تحت تأثير قرار مي دهـد، شـرکت کننـد و در نهایت بتوانند کارها و فعالیت های مورد علاقه شان را ادامه دهند.


وی در ادامه به نقش و انتظارات از سمن ها در ارتقاء سلامت سالمندان اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند از طریق همکاری در اطلاع رسانی و معرفی برنامه به عموم جامعه، همکاری در ایجاد کانون های دوستدار سالمند، همکاری در ایجاد پارک دوستدار سالمند، همکاری در ایجاد گروه های همیار تحرک فیزیکی و تغذیه سالم برای سالمندان در ارتقاء سلامت سالمندان ایفای نقش کنند.

 

دباغ زاده ادامه داد: خیرین سلامت نیز از طریق همکاری در ایجاد کانون های دوستدار سالمند، همکاری در ایجاد پارک دوستدار سالمند، همکاری در ایجاد مراکز جامع دوستدار سالمند و کمک به سالمندان نیازمند در موارد ارجاعی می توانند در ارتقا سلامت سالمندان اقدامات موثری انجام دهند.
 طراحی و پیاده سازی: راد رایانه