دوشنبه 16 دی 1398
تعداد بازدید: 42

برگزاری جلسه هماهنگی پروژه ها، برنامه های كوتاه مدت و میان مدت در سند جامع سلامت استان

جلسه ارائه پروژه ها، برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در سند جامع سلامت استان در روز سه شنبه 10 دی ماه 98 جلسه ای با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری خوزستان، نماینده سازمان مدیریت برنامه و بودچه استان و پیام گزاران سلامت دستگاه ها، در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بعنوان متولی تدوین سند جامع سلامت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه، یکی از انتظارات اساسی از همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی در پیگیری اجرای ماموریت ها و پروژه های اختصاصی خود، اولویت دادن به تقویت کننده های سلامت و بازدارندگی از تهدیدکننده های سلامت بوده و به واقع، سلامتی، فصل مشترک فعالیت های سازمانی همه دستگاه ها و نهادها است.

بر اساس گزارش رسیده، از آنجاییکه تدوین سند جامع سلامت استان زیر نظر استاندار و بعنوان یکی از فعالیت های مهم شورای برنامه ریزی و توسعه، از  اولویت های اصلی استان خوزستان قرار گرفته است، در ابتدا تیم اجرایی سند جامع سلامت ضمن تشکر از دستگاه های اجرایی  بخصوص پیامگزاران سلامت سازمان ها که تا کنون همکاری  مسوولانه ای در تدوین سند جامع سلامت استان داشته اند،  بخشی از ماموریت های سازمانی هر دستگاه را که براساس  اسناد بالادستی سلامت مشخص شده اند را اعلام نمودند تا پروژه های تکمیلی سازمان خودرا براساس ماموریت های سازمانی  و در جهت رسیدن به اهداف سلامت طراحی کنند.

سپس دکتر کریمی کیا مدیرکل اجتماعی استانداری خوزستان، از کلیه دستگاه ها خواست در مراحل آخر تدوین سند جامع سلامت  پروژه های سلامت محور خود را با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز  جهت ارائه مدیریت برنامه و بودجه و بررسی نحوه تامین  اعتبار آنها و منظور نمودن در سند جامع سلامت استان  تا تاریخ مقرر به دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی واقع در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ارسال کنند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه