شنبه 02 فروردین 1399
تعداد بازدید: 58

استمرار مشارکت خيرين سلامت براي پشتيباني از مقابله باکرونا

400 جفت پوشش حفاظت پا در مقابل نفوذ کرونا ویروس از سوی خیرین سلامت تامین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جهانگیر مدير مشارکت ھاي مردمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اھواز به اشاره به جلوه اي ديگر از پشتيباني خيرين سلامت از مجاھدان خط مقدم نبرد با کرونا در بيمارستانھا گفت: به دنبال درخواست معاونت درمان دانشگاه مبني بر نياز ضروري کادر درماني يکي از بیمارستان های پشتيبان درمان بيماران مبتلا به کروناویروس به پوشش ھاي حفاظت پا در برابرنفوذ ويروس، با پيگيري کارشناسان حوزه اجتماعي دانشگاه، منابع مالي براي تھيه کامل اين پوشش ھای  مخصوص و ضد آب به تعداد 400 جفت، به سرعت از سوي خيرين سلامت تأمين و نسبت به تھيه و تحويل اين اقلام اقدام شد.


وي ضمن تقدير از مجمع خيرين سلامت کشور به پاس مشارکت در اين اقدام خداپسندانه، افزود: از ابتداي بحران شیوع کرونا، با توجه به ابعاد وسيع آن و نيازھاي روزافزون واحدھاي درگير در خط مقدم پيشگيري از شیوع کرونا به منابع مالي و غيرمالي، کارشناسان حوزه اجتماعي دانشگاه تلاش بي وقفه اي را در کنار واحدھايي که به تامين منابع دولتي اھتمام دارند، صورت داده تا با جلب مشارکتهای مردمی بويژه خيرين، سمن ھا، نيروھاي داوطلب، جھادگران، کانونھاي سلامت محلات، اتحاديه ھا و انجمن ھاي غيردولتي و نيزجلب مسئوليت اجتماعي نھادھا، سازمانھا و شرکتھا، برنامه ھاي مصوب با شتاب مناسبتري به انجام رسند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه